21. oktober 2020
Bygherre tager bladet fra munden efter grotesk forløb i byggesag i Skalborg

Ejendoms- og udviklingsselskabet Søren Enggaard A/S har i god tro og efter kommunens ønske opført 33 rækkehuse på Gartnervej i Skalborg i den sydlige del af Aalborg. Nu er byggeriet imidlertid kommet i klemme i en strid mellem Aalborg Kommune og Planklagenævnet til stor gene for de kommende lejere og for ejendomsudviklingsselskabet, der hver måned taber et større sekscifret beløb.

 

Det skulle have været en ganske almindelig byggesag med opførelse af 33 rækkehuse på en byggegrund på Gartnervej i bydelen Skalborg i Aalborg. Nu er sagen imidlertid endt som en katastrofe for både lejere og bygherre, der ser måbende til, mens kommune og planmyndighed skændes om paragraffer:

 

- Vi har arbejdet med byggeri i mange år og har ganske enkelt aldrig oplevet noget lignende. Vi har i 2019 i god tro påbegyndt et byggeri med både lokalplan og byggetilladelse i hånden, og vi har med baggrund i en stor efterspørgsel udlejet en stor del af rækkehusene til indflytning 1. september i år. Nu står både de kommende lejere og vi som bygherre og udlejer som tabere i en konflikt mellem Aalborg Kommune og Planklagenævnet, og vi kan intet gøre, forklarer adm. direktør Carsten Enggaard fra ejendoms- og udviklingsselskabet Søren Enggaard A/S.

 

Aalborg Kommune og ejendomsudviklingsselskabet har i slutningen af august 2020 indgået en såkaldt suspensionsaftale vedr. forældelse og passivitet i sagen. Med andre ord er der indgået en fredsaftale, der skal sikre en løsning hurtigst muligt frem for juridisk tovtrækkeri. Carsten Enggaard mener dog, at kommunen gentagne gange har overtrådt fredsaftalen ved at udtale sig til medierne om sagen:

 

- Vi har haft en række møder med kommunen, hvor suspensionsaftalen er blevet aftalt, og hvor vi desuden har aftalt ikke at udtale os til medierne om sagen, før der er fundet en løsning, siger Carsten Enggaard og fortsætter: - Men nu må nok være nok. Både lejerne og vi som bygherre og udlejer har udsigt til en lang periode uden mulighed for at benytte de færdige boliger, og det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi skal rammes af bureaukrati på den måde, fortsætter han.

 

Han siger supplerende, at kommunen nu hævder, at byggeriet er opstartet for egen regning og risiko, og at det jo stiller enhver bygherre i en umulig situation, hvis ikke man kan regne med en lokalplan og en byggetilladelse udstedt af kommunen:

 

- Jeg kan ikke forestille mig, at nogen tør opstarte et byggeri, hvis der er risiko for, at man kan havne i en situation som denne. Ydermere er der jo ingen lejere, der tør planlægge at flytte ind i et byggeri under opførelse, hvis de kan blive gidsler på denne måde. Jeg er meget bekymret over situationen, siger Carsten Enggaard videre.

 

Sagen startede i 2018, hvor Søren Enggaard A/S præsenterede projektet med 33 rækkehuse for kommunen. Forinden havde byrådet i Aalborg Kommune vedtaget en ny kommuneplan for Skalborgområdet, der betød, at større erhvervsområder skulle omdannes til boligområder. Ejendoms- og udviklingsselskabet havde i en årrække ejet byggegrunden på Gartnervej i Skalborg, og med den nye kommuneplan var tiden nu moden til at bebygge den.

Alle parter var bevidste om, at de kommende boliger grænsede op til byggevirksomheden TL Byg, og kommunen var derfor af den opfattelse, at man kunne benytte den såkaldte huludfyldningsbestemmelse i planloven, der muliggør boligbebyggelse i områder, der grænser op til støjende erhverv. Bestemmelsen er anvendt mange gange af Aalborg Kommune, og den 28. januar 2019 blev lokalplanen for området vedtaget af Aalborg Byråd. Senere samme uge trådte lokalplanen i kraft, og Søren Enggaard A/S kunne den 8. februar 2019 søge om en byggetilladelse.

 

Aalborg Kommune modtager fire uger efter - den 28. februar 2019 - en klage fra TL Byg, og ejendomsudviklingsselskabet får først viden om dette en måned senere. Af bemærkningerne til klagen fremgår det af sammenfatningen, at Aalborg Kommune er uenig i klagen fra TL Byg, og at Aalborg Kommune er af den opfattelse, at lokalplanen ikke fraviger Planlovens bestemmelser.

Hos ejendomsudviklingsselskabet hører man ikke yderligere i sagen før den 25. juni 2019, hvor en byggetilladelse udstedes. Byggetilladelsen gives af Aalborg Kommune uden forbehold for de planmæssige forhold og uden nogen former for bemærkninger vedrørende den modtagne klage. Det bemærkes endvidere, at byggetilladelsen ikke blev påklaget:

 

- Da vi modtager byggetilladelsen i juni 2019, er alle papirer på plads, og vi igangsætter byggeriet umiddelbart efter. Vi havde for at opfylde alle forpligtigelser i lokalplanen indregnet en række ekstra støjmæssige foranstaltninger i byggeriet, så boligerne kunne overholde alle støjkrav. 16 måneder efter står boligerne klar til den planlagte indflytning for de nye lejere, forklarer Carsten Enggaard videre.

 

Det viser sig imidlertid, at sagen fortsat behandles af Planklagenævnet, og at nævnet i september 2019 meddeler Aalborg Kommune en forlænget sagsbehandlingstid.

 

I juni 2020, dvs. 15 måneder efter at nævnet involveres i sagen, beslutter nævnet at underkende lokalplanen. Det betyder, at Aalborg Kommune ikke kan udstede en ibrugtagningstilladelse til byggeriet, og at både lejere og bygherre dermed ikke kan opfylde sine forpligtigelser. Efterfølgende har kommunen informeret både lejere og udlejer om, at en ny lokalplan tidligst kan være klar i slutningen af 1. kvartal 2021:

 

- Da vi modtog besked fra kommunen om, at de ikke kunne udstede ibrugtagningstilladelse, vidste jeg ikke, om jeg skulle grine eller græde. Konsekvensen er jo, at både lejerne og os som bygherre og udlejer mister tilliden til systemet. Det er jo Aalborg Kommune, der som planmyndighed har ansvaret for, at man kan indrette sig efter lokalplanen ligesom kommunen som bygningsmyndighed har ansvaret for, at man kan indrette sig efter de byggetilladelser, som de udsteder, pointerer Carsten Enggaard videre.

 

Ejendomsudviklingsselskabet mister i øjeblikket et større sekscifret beløb hver måned, og med sagens forløb og omfang in mente vil der sandsynligvis blive et retsligt efterspil, der påfører kommunen og dermed borgerne økonomiske tab:

 

- Kommunens penge er vores alles penge, og derfor vil jeg om nogen være ked af at påføre os alle sammen et økonomisk tab. Men ret skal være ret, og det kan ganske enkelt ikke være rimeligt, at vi skal tages som gidsler på denne måde. Jeg håber derfor, at det får konsekvenser for de ansvarlige, og at vi snart kan komme videre i sagen, slutter Carsten Enggaard.

 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Direktør Carsten Enggaard, Søren Enggaard A/S
    Tlf.: 9838 1629 
    Mobil: 2031 8484
    Mail: ce@soren-enggaard.dk